Правна сигурност за корисниците Купи во ЕУ

 • Заштитатата на вашите лични податоци е наша основна грижа согласно законските прописи на Сојузна република Германија и регулативите на ЕУ и Република Македонија;
 • Вашите лични податоци се целосно заштитени од било каков неовластен пристап и злоупотреба.
 • Базата на веб страната со сите нејзини податоци е поставена на сервер во Германија. Тоа пак подразбира дека заштитата на вашите податоци е уредена согласно законите на Германија и регулативите на ЕУ кои се однесуваат на заштитата на личните податоци;
 • Кога „Купи во ЕУ“ ќе утврди или се посомнева дека внесените податоци на некој корисник се неточни тогаш Купи во ЕУ го задржува правото да ја поништи таа корисничка сметка без претходна информација на нејзиниот сопственик со неточни податоци или пак ако процени дека е потребно ќе го извести сопственикот на корисничката сметка со неточни ифнромации за да побара да внесе точни податоци ако сака да биде корисник на „Купи во ЕУ“
 • Корисникот е одговорен за безбедноста на корисничкото име и лозинката на својата корисничка сметка.
 • Во случај трето лице да има неовластен пристап до корисничката сметка на корисникот или пак постојат сомнежи за тоа, тогаш споственикот треба веднаш да не извести на приложените контакти;
 • Корисникот секогаш има можност да уредува дел од податоците на корисничката сметка или да ја избрише трајно заедно со личните податоци.
 • Откако ќе престанете да ги користите нашите услуги вашите лични податоци ќе бидат трајно избришани од нашиот систем;
 • Секоја идна промена на правилата за заштита на личните податоци ќе биде обвјавена 30 дена пред да стапат во сила овде за да бидете навремено и целосно информирани;
 • Со користењето на услугите на онлајн продавница „Купи во ЕУ“ вие се согласувате со овие општи одредби, политиките спомнати во овие општи одредби и со позитивните закони на Република Македонија.

Купи во ЕУ ќе преземе соодветните законски постапки против;
 • Лицата кои користат содржини од „Купи во ЕУ“ за повредување на личната приватност на било кое лице;
 • Користат лажни податоци;
 • Ги прекршуваат условите и правилата;
 • Шират навреди, клевети, расистички пораки, порнографски и сексистички содржини, насилство и други содржини спротивни на законите;
 • Го злоупотербуваат своето членство во „Купи во ЕУ“
 • Користат податоци на други лица без нивна дозвола и информирање
 • „Купи во ЕУ“ не одговара за постапките на корисниците, туку кога ќе евидентира незаконско однесување врши нивно пријавување до надлежните органи и спречува да бидат корисници на Купи во ЕУ

< Назад